Powered by Smartsupp

Warunki usługi

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALBIONE

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy Albione jest prowadzony przez spółkę Monterosso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rebusowa 3, 02-292 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440774, NIP 5342488898, REGON 146398452.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  1. „Cenie” - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
  2. „Dostawcy” – należy przez to rozumieć kuriera lub innego przewoźnika, z którym współpracuje Sprzedawca i za jego pośrednictwem dokonuje dostaw zamówień ze Sklepu Internetowego,
  3. „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki towarów, śledzenie statusu zamówienia i dostęp do historii zamówień,
  4. „Kliencie” – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. „Konsumencie” osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.,
  5. „Kosztach dostarczenia Towaru” – należy przez to rozumieć opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
  6. „Koszyku” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego w której widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności,
  7. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  8. „Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć Sklep Internetowy Albione prowadzony przez Monterosso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rebusowa 3, 02-292 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440774, NIP 5342488898, REGON 146398452,działający pod adresem internetowym https://shop.albione.eu/ w tym wszystkie funkcjonalności dostępne na stronie pod powyższym adresem URL,
  9. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć spółkę Monterosso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rebusowa 3, 02-292 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440774, NIP 5342488898, REGON 146398452,
  10. „Towarze” lub „Towarach” – należy przez to rozumieć towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie Internetowym,
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji a także zasady ochrony danych osobowych Klientów dokonujących transakcji w Sklepie.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na towary, niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną i oprogramowaniem Klienta a także za brak wiadomości zawierającej potwierdzenia zamówienia ze Sklepu w przypadku podania przez Klienta niewłaściwego adresu e-mail.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta, acz założenie takiego konta jest zalecane w celu usprawnienia procesu zamawiania towarów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym po promocyjnych cenach.
 10. Klient zakładając Konto Klienta lub składając zamówienie bez rejestracji akceptuje w całości treść Regulaminu a także oświadcza, że zapoznał się z załącznikami, w tym w szczególności Polityką prywatności i plików cookies stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu. Z chwilą założenia Konta Klienta lub złożenia zamówienia bez rejestracji Klient, który zawrze umowę sprzedaży Towaru oświadcza, że zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego i wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Klient może podać dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

 • 2 Rejestracja i składanie zamówień
 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
 1.  
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego (posiadający dostęp do Konta Klienta),
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 1. Dostęp do Konta Klienta uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
 2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Klient posiadający dostęp do Konta Klienta składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór odpowiedniego przycisku.
 4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór odpowiedniego przycisku i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. W zależności od wybranego sposobu płatności Klient może być przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 6. Sklep w odpowiedzi na złożone Zamówienie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, następnie Sklep Internetowy wysyła wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 7. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

 

 • 3 Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
 1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. W przypadku braku otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie, Klient jest zobowiązany skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem celem potwierdzenia zamówienia.
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 3. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu. Klient zakładając Konto Klienta lub składając zamówienie bez rejestracji wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
 4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 4 Zasady płatności
 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości, z zastrzeżeniem ust. 2:
 1.  
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu o numerze 15 1090 1694 0000 0001 1997 9580,
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.
  3. kartą płatniczą ( Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) 
  4. dla klientów zagranicznych kartą płatniczą ( Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) oraz poprzez Paypal.
  5.  
 1. Zamówienia z dostawą na adres znajdujący się poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie w sposób opisany w ust. 1 lit. c.
 2. Metody płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b i c są realizowane za pośrednictwem operatora tych płatności - PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 3. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą jego złożenia w Sklepie. W przypadku wyboru metody płatności opisanej w ust. 1 lit. b lub c realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia uiszczenia płatności przez operatora systemu płatności on-line, natomiast w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu – z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 5. W przypadku powstania konieczności dokonania przez Sklep zwrotu środków uiszczonych przez Klienta kartą płatniczą Sklep dokonuje zwrotu tych środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 


 

 • 5 Czas realizacji zamówienia. Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych:
  1. od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
  2. od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
 1. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 • 6 Odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Klient, który jako Konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedawcą ma obowiązek zwrotu zakupionych Towarów najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Towar można zwrócić jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wypełniony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz z Towarem należy wysłać na adres: Monterosso Sp. z o. o., Opacz Kolonia ul. Rebusowa 3,B1,B2, 02-292 Warszawa.
 4. Sprzedawca zapewnia, że otrzymany przez Konsumenta Towar będzie znajdował się w stanie umożliwiającym jego sprawdzenie i zbadanie w sposób zwyczajowo właściwy dla danego rodzaju Towaru, w tym w szczególności będzie nadawał się do przymiarki. Etykiety znajdujące się na Towarze nie uniemożliwiają dokonania jego sprawdzenia i zbadania przez Konsumenta. Usunięcie plomby zabezpieczającej jest jednoznaczne z brakiem możliwości zwrotu/wymiany towaru.
 5. Konsument po otrzymaniu Towaru ma prawo zbadać jego cechy, w tym w szczególności dokonać jego przymiarki, w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Jeśli Konsument używa Towaru w sposób wykraczający poza jego sprawdzenie i zbadanie, to Sprzedawca może obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 8. Zwracany towar musi posiadać wszystkie metki oraz nienaruszone plomby.

W celu zwrotu Towaru Klient:

Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z kompletem metek oraz nienaruszonych plomb  oraz do opakowania Towaru w sposób zapewniający jego bezpieczny zwrot w miarę możliwości z wykorzystaniem fabrycznego opakowania.

A)w przypadku zwrotu Towaru, Klient ma prawo samodzielnie wybrać przewoźnika oraz ponosi on koszt odesłania Towaru.

Uwaga!

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU DO SKLEPÓW STACJONARNYCH ALBIONE.

PRZESYŁKI WYSYŁANE DO PUNKTÓW ODBIORU I PACZKOMATÓW NIE BĘDĄ ODBIERANE.

PRZESYŁKI WYSŁANE ZA POBRANIEM NIE BĘDĄ ODBIERANE.

 1. a) zamawiający Towar poprzez odbiór osobisty może dokonać zwrotu poprzez dostarczenie towaru do naszego punktu odbioru towaru, po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu daty przyjazdu.

Adres punktu odbioru:

Monterosso Sp. Z o.o.

ul.Rebusowa 3

02-292 Warszawa

Brama B1,B2

shop@albione.eu

Tel: +48 603 210 639

Pon-Pt 7:00-15:00

B)zamawiający towar poprzez "odbiór osobisty" może zwrócić Towar do naszego punktu odbioru w po wcześniejszym ustaleniu daty zwrotu.

Adres punktu odbioru:

Monterosso Sp. Z o.o.

ul.Rebusowa 3

02-292 Warszawa

Brama B1,B2

shop@albione.eu

Tel: +48 603 210 639

Pon-Pt 7:00-15:00

 

 

 1. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

 

 • 7 Reklamacje
 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  1. przesłane na adres:

Monterosso Sp. z o. o.

Opacz Kolonia

 1. Rebusowa 3,B1,B2,

02-292 Warszawa

 

lub

 1.  
  1. przesłane na adres e-mail: shop@albione.eu
 2. Zgłoszenie reklamacji następuje przez wypełnienie wzoru formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, i wysłanie go do Sprzedawcy jednym ze sposobów opisanych w ust. 1.
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pocztą, drogą mailową lub telefoniczną.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji (wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.).
 5. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany towaru, usunięcia jego wady lub w sytuacji gdy towar był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nie będący konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Sklep informuje, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej jako „RODO”, a także innych powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Monterosso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rebusowa 3, 02-292 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440774, NIP 5342488898, REGON 146398452.
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w sposób opisany w § 9 poniżej.
 4. Dane osobowe klienta są przetwarzane w celach związanych z realizacją Zamówień na Towary dostępne w Sklepie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w szczególności w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy podatkowe lub przepisy o rachunkowości w związku z reklamacjami i rękojmią, co również stanowi ciążący na nas obowiązek.
 5. Prawnie uzasadnionymi interesami, na jakie powołuje się Sprzedawca są potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i integralności systemu obsługującego Sklep internetowy, potrzeby wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności rozpatrzenie reklamacji oraz wystawienie dokumentów księgowo-rozliczeniowych dokumentujących transakcję zawartą w ramach Sklepu, a także marketing towarów własnych Sprzedawcy oraz dokonywanie badania satysfakcji Klientów, statystyk i analiz sprzedaży. Ponadto prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy w przetwarzaniu danych osobowych Klienta jest potrzeba ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty pełniące rolę Dostawcy, a także biura rachunkowe zapewniające obsługę rozliczeniową Sprzedawcy, podmioty, z którymi Sprzedawca współpracuje przy rozpatrzeniu reklamacji, w tym w szczególności rzeczoznawcy do spraw jakości wyrobów oraz kancelarie prawne w przypadku potrzeby sięgnięcia po pomoc prawną wynikłą w związku z realizacją Zamówień na Towary. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta są podmioty obsługujące Sklep od strony informatycznej lub udostępniające Sprzedawcy narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, miejsca na serwerach lub stronach internetowych.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie, co jest związane z upływem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji, co również jest związane z upływem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych interesach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta Klienta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 10. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, lecz ewentualne cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
 12. Dane Klienta nie są poddawane profilowaniu i nie będą podlegały procesowi automatyzowanego podejmowania decyzji.
 13. Dane Klienta nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 15. Polityka prywatności i plików cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 • 9 Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:

 1. a) pocztą pod adresem:

Monterosso Sp. z o. o.

Opacz Kolonia

Rebusowa 3,B1,B2,

02-292 Warszawa

 1. b) telefonicznie pod numerem telefonu: 603 210 639
 2. c) on-line za pośrednictwem chatu na stronie sklepu https://shop.albione.eu/
 3. d) za pośrednictwem e-mail: shop@albione.eu

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
 4. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu Sklep informuje Klientów posiadających Konto Klienta z 14-dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca przesyła stosowną wiadomość w formie notyfikacji na Koncie Klienta lub/i na adres e-mail Klienta.
 5. Klient może usunąć Konto Klienta w każdym czasie. Nieusunięcie Konta Klienta przed upływem 14-dniowego terminu wejścia w życie zmian w Regulaminie poczytuje się za zgodę Klienta na zawieranie dalszych transakcji w Sklepie na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 6. Zmiana asortymentu Sklepu i Cen Towarów nie stanowi zmiany Regulaminu.Załącznik nr 1

Formularz zwrotu (PDF) 

Załącznik nr 2

Zgłoszenie reklamacyjne (PDF)